Zamknij

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poniżej przedstawiamy Państwu politykę prywatności, w której znajdują się informację dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach, tj. plikach cookie. Akceptacja polityki bądź zamknięcie oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na postanowienia zawarte w polityce prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji jest dla nas bardzo ważna, dlatego w niniejszej Polityce prywatności przedstawiamy zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług oraz naszej strony internetowej. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - zwanym dalej "RODO" oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest spółka Zasada Trans - Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Brzesku, ul. Szczepanowska 3, 32-800 Brzesko, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000880657, NIP: 8691018773, REGON: 85041307200000.

Dane kontaktowe Administratora:

a)     tel.: 14 6865300,

b)     email: info@zasadatrans.pl

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Podstawy przetwarzania:

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Cele przetwarzania:

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

a)      w celu zawarcia i wykonania umowy, udokumentowania transakcji i weryfikacji wiarygodności kontrahenta - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b­ RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)     w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

d)     w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)      w celu tworzenia zestawień na potrzeby wewnętrzne Administratora, przechowywania danych na potrzeby przyszłych postępowań i archiwizacji - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f)       w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g)      w celu przetworzenia otrzymywanych zapytań - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

h)     w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Państwa zgody - w przypadku jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

 

Dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem np.: przewoźnicy, kierowcy, dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi monitoringu i ochrony, operatorzy pocztowi i kurierzy,kontrahenci.

Państwa dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

 1. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

 

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które wskazano w pkt 2, tj.:

a) w zakresie realizacji umowy - do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, dane przetwarzane są jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa oraz w czasie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń, w celach rozliczeniowych, realizacji reklamacji, przechowania danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe;

b) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze - do czasu wypełnienia tych obowiązków;

c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu;

d) w zakresie udzielonej zgody - do czasu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytania, bądź do czasu wycofania zgody.

 

 1. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a)    Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b)    Prawo uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c)     Prawo do sprostowania - na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

d)    Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania - na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

f)      Prawo do przenoszenia danych - na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Uprawnienia, o których mowa powyżej, można zrealizować przez kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1.

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Jeżeli wniosą Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

                                                                                     

 1. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

 

 1. Przekazanie danych poza EOG

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Danych osobowych do państw trzecich tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

 1. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

 

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia tej umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie              i realizacja Umowy nie będą możliwe.

Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte    w formularzu jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.

 

11. Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe (kategorie danych)

Dane osobowe przede wszystkim są gromadzone bezpośrednio od klientów/kontrahentów. Administrator przetwarza również dane osobowe, które nie zostały bezpośrednio pozyskane od Państwa, np. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane dotyczące kierowców naszych kontrahentów.

Dane takie pozyskiwane są m.in. od osób, które Państwa reprezentują, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Pliki cookies

Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych ofert stosujemy pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka"): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej Administratora  (www.zasadatrans.com.pl, www.zasadatrans.pl,www.zasadatrans.com, www.zasadatrans.eu), przeznaczone do korzystania ze strony internetowej -www.zasadatrans.com.pl, www.zasadatrans.pl,www.zasadatrans.com, www.zasadatrans.eu). Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Przez używanie stron Administratora (www.zasadatrans.com.pl, www.zasadatrans.pl,www.zasadatrans.com, www.zasadatrans.eu) użytkownik strony wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)     dostosowania zawartości stron internetowych Administratora (www.zasadatrans.com.pl,www.zasadatrans.pl,www.zasadatrans.com, www.zasadatrans.eu) do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej Administratora (www.zasadatrans.com.pl,www.zasadatrans.pl,www.zasadatrans.com, www.zasadatrans.eu) korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

W ramach strony internetowej Administratora (www.zasadatrans.com.pl,www.zasadatrans.pl,www.zasadatrans.com, www.zasadatrans.eu) stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pliki cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies "stałe" przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony internetowej (www.zasadatrans.com.pl,www.zasadatrans.pl,www.zasadatrans.com, www.zasadatrans.eu) stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;

b)     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;

c)      "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Administratora, a tym samym dające możliwość poprawiania działania stron strony internetowej, wg potrzeb użytkowników;

d)     "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacjo interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)     "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy strony internetowej (www.zasadatrans.com.pl,www.zasadatrans.pl,www.zasadatrans.com, www.zasadatrans.eu) mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej (www.zasadatrans.com.pl, www.zasadatrans.pl,www.zasadatrans.com, www.zasadatrans.eu).

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej (www.zasadatrans.com.pl,www.zasadatrans.pl,www.zasadatrans.com, www.zasadatrans.eu).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Wtyczki społecznościowe

Ponadto nasza strona używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Jeśli Państwo nie chcą, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 1. Zmiana Polityki prywatności

Zmieniamy się na dla Państwa na lepsze, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Państwa dane. Wówczas będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej Polityki prywatności.
KLAUZULA INFORMACYJNA

dla odwiedzających fanpage "Zasadatrans" na portalu FacebookAdministratorem danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook jest Facebook Ireland Ltd, z siedzibą w: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych określają zasady dotyczące danych:https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Administrator fanpage "Zasadatrans" jest jednocześnie współadministratorem danych osobowych, który jest zobowiązany - obok Facebook Ireland - do ochrony Państwa danych osobowych.

Poniższa klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania danych osobowych przez spółkę Zasada Trans - Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Brzesku za pośrednictwem fanpage na Facebook.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka Zasada Trans - Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Brzesku, ul. Szczepanowska 3, 32-800 Brzesko, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000535248, NIP: 8691018773, REGON: 85041307200000.

Dane kontaktowe Administratora:

a)     tel.: 14 6865300,

b)     email:info@zasadatrans.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PODANYCH PRZEZ PAŃSTWA DANYCH

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane:

a)    w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane wiadomością prywatną lub w komentarzu pod postem opublikowanym na fanpage "Zasadatrans" i prowadzenia z Państwem dalszej korespondencji oraz obsługi sprawy, której ona dotyczy - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO - tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw;

b)    w celu prowadzenia fanpage pod nazwą "Zasadatrans" na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.;

c)     w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

d)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)    w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

1.     Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

2.     Dane opublikowane przez Użytkownika na profilu Facebook.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy obserwowany jest przez Państwa fanpage "Zasadatrans" na portalu Facebook. Odbiorcami danych są użytkownicy Facebooka.

Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być również udostępniane:

1.      pracownikom Administratora posiadającym stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,

2.      wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej),

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Ważne też, że jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwo ponadto szereg praw wynikających z RODO, w tym:

a)     prawo dostępu - prawo do zażądania kopii posiadanych przez Administratora informacji dotyczących Państwa osoby,

b)     prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które w posiadaniu Administratora, a dotyczących Państwa osoby,

c)      prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez Administratora danych,

d)     prawo do ograniczenia przetwarzania -- w przypadku spełnienia określonych warunków z art. 18 ust. 1 RODO,

e)     prawo do przenoszenia - prawo do przekazania Państwa danych, będących w posiadaniu Administratora do innej organizacji,

f)       prawo do sprzeciwu - o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Niezależnie od opisanych wyżej uprawnień, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych jest np. niezgodne z prawem, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Funkcję krajowego organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage, pozostawiania komentarzy lub uzyskania odpowiedzi w wiadomości prywatnej.