Zamknij

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poniżej przedstawiamy Państwu politykę prywatności, w której znajdują się informację dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach, tj. plikach cookie. Akceptacja polityki bądź zamknięcie oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na postanowienia zawarte w polityce prywatności.

Ogólne warunki realizacji przewozów 
na zlecenie Zasada Trans - Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. 
w ruchu międzynarodowym


Obowiązuje od dnia 01.01.2016 do odwołania

 1. W niniejszych Ogólnych Warunkach Realizacji Przewozów na zlecenie Zasada Trans - Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j następujące terminy będą miały następujące znaczenie:
  a)    OW lub Ogólne Warunki– niniejsze Ogólne Warunki Realizacji Przewozów na zlecenie Zasada Trans Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
  b)    Zleceniodawca – Zasada Trans Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Brzesku;
  c)    Przewoźnik lub Zleceniobiorca – przedsiębiorca, któremu Zleceniodawca  powierza wykonanie całości lub części przewozu, w tym także na w ramach świadczonych usług spedycyjnych/pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 2. Umowę przewozu uważa się za zawartą po otrzymaniu przez Przewoźnika zlecenia transportowego (oferty) w formie pisemnej, faksowej, mailowej,  w tym także za pośrednictwem portali i giełd  transportowych (np. trans, timo-com, transporeon itp.),  po potwierdzeniu jej przyjęcia przez Przewoźnika w dowolnej formie (w tym ustnej). W każdym przypadku, rozpoczęcie wykonywania przewozu traktowane będzie jako przyjęcie zlecenia transportowego. zgodnie z treścią i na warunkach określonych w przesłanym zleceniu i niniejszych OW.
 3. Zmiana warunków wykonania zlecenia ze strony Przewoźnika w stosunku do zawartych w dokumencie zlecenia, wymaga zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej, faksowej lub mailowej.
 4. Przewoźnik może domagać się pisemnego, faksowego lub mailowego potwierdzenia przez Zleceniodawcę dokonanej przez Zleceniodawcę telefonicznej zmiany warunków wykonania zlecenia.
 5. Zleceniodawca nie odpowiada za skutki poleceń i wskazówek udzielanych Przewoźnikowi bezpośrednio przez załadowcę/odbiorcę/nadawcę ładunku. W przypadku otrzymania  od odbiorcy/załadowcy/nadawcy ww. poleceń czy wskazówek, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zleceniodawcę.
 6. Przewoźnik przyjmując zlecenie jednocześnie oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane prawem warunki do świadczenia usług przewozowych, w zakresie przewozu zlecanego zgodnie z pkt. 2 powyżej oraz posiada aktualne ubezpieczenie OC Przewoźnika w ruchu międzynarodowym (a w przypadku zlecenia przewozów kabotażowych OC Przewoźnika Drogowego w przewozach kabotażowych),  w tym obejmujące przewożony ładunek -  na sumę nie niższą niż wartość przewożonego ładunku lub 150 000,00 USD, w zależności od tego, która wartość jest większa. Ubezpieczenie musi pokrywać w szczególności następujące ryzyka: utrata ładunku, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój (rabunek),  postój środka transportu poza parkingami strzeżonymi, utrata/ubytek ładunku wskutek wypadku drogowego.
 7. Przewoźnik może powierzyć wykonanie zlecenia podwykonawcy, tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej, faksowej, mailowej. W takim przypadku odpowiada za działania podwykonawcy jak za swoje własne działania. Wszelkie roszczenia wynikające z umowy przewozu Zleceniodawca będzie kierował do Przewoźnika, przy czym Przewoźnik, przed powierzeniem wykonania przewozu podwykonawcy, zobowiązany jest do sprawdzenia czy jego podwykonawca posiada wymagane dla danego przewozu uprawnienia oraz czy posiada aktualną polisę ubezpieczenia OC Przewoźnika, zgodnie z pkt. 6 powyżej. 
 8. Przewoźnik, przy przyjęciu ładunku, zobowiązany jest do sprawdzenia jego kompletności, zgodności danych zawartych w liście przewozowym CMR, fakturze lub innym dokumencie przewozowym z podjętym ładunkiem, stanu opakowania towaru, nadzorowania załadunku oraz prawidłowego rozmieszczenia  ładunku i zabezpieczenia przesyłki. Ma obowiązek odebrać wszystkie dokumenty konieczne do wykonania przewozu. Przewoźnik, w razie stwierdzenia przy załadunku braków w przesyłce, uszkodzenia towaru, niewłaściwego załadunku przez załadowcę itp. bądź braku możliwości dokonania takiego sprawdzenia  - ma obowiązek zamieszczenia odpowiedniego wpisu w liście przewozowym CMR pod rygorem utraty prawa do powoływania się na powyższe okoliczności w celu uwolnienia się od odpowiedzialności oraz niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o zaistniałych okolicznościach.
 9. Przewoźnik, z chwilą przyjęcia przesyłki do przewozu, ponosi pełną odpowiedzialność  za przesyłkę. W razie stwierdzenia przy rozładunku u odbiorcy braków lub uszkodzeń przesyłki, Przewoźnik sporządza protokół szkody (ewentualnie inne wymagane dokumenty) podpisywany przez Przewoźnika (kierowcę) oraz przedstawiciela odbiorcy. W protokole szkody Przewoźnik jest zobowiązany zamieścić wszelkie informacje dotyczące okoliczności powstania szkody, w tym zwłaszcza mające wpływ na ustalenie istnienia i zakresu odpowiedzialności. O powstałej szkodzie Przewoźnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę. W każdym przypadku zamieszczenia w liście przewozowym CMR przez odbiorcę zastrzeżeń co do stanu ładunku, Przewoźnik zobowiązany jest sporządzić protokół szkody.
 10. Przewoźnik zobowiązany jest do monitorowania przewozu oraz bieżącego informowania Zleceniodawcy o jego przebiegu, w tym zwłaszcza o jakichkolwiek problemach z prawidłowym wykonaniem zlecenia. Kierowca musi posiadać telefon komórkowy, którego numer Przewoźnik udostępni Zleceniodawcy. Obowiązuje bezwzględny zakaz doładunku/przeładunku towaru bez pisemnej, faksowej lub mailowej zgody Zleceniodawcy.
 11. Czas oczekiwania na załadunek bądź rozładunek do 48 godzin jest wolny od dodatkowych opłat. Wszelkie postoje pod załadunek bądź rozładunek muszą być potwierdzone w karcie postojowej przez załadowcę bądź rozładowcę. Niezależnie od postanowień zdania 1 i 2 powyżej, zapłata jakichkolwiek ewentualnych należności za czas oczekiwania na załadunek bądź rozładunek, może być dokonana w przypadku ich uznania przez podmiot zlecający przewóz Zleceniodawcy.
 12. Określone w zleceniu transportowym przewoźne obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Przewoźnika w związku z wykonywaniem przewozu. Wszelkie koszty dodatkowe związane z przewozem, będą pokrywane przez Zleceniodawcę wyłącznie w przypadku wcześniejszego pisemnego, faksowego bądź mailowego wyrażenia zgody przez Zleceniodawcę na ich pokrycie.
 13. Przewoźnik zobowiązuje się w okresie trwania współpracy, a także w ciągu 1 roku od jej zakończenia nie wchodzić w bezpośredni kontakt z firmą zlecającą  przewóz  Zleceniodawcy (zakaz konkurencji), tj: powstrzymać się z podejmowaniem jakichkolwiek czynności mających na celu nawiązanie współpracy z klientami Zleceniodawcy, których obsługuje na podstawie tego zlecenia. Zobowiązanie dotyczy Przewoźnika działającego bezpośrednio, jak i za pośrednictwem  osób trzecich. Za działanie za pośrednictwem osób trzecich będzie uważane także, naruszenie zakazu określonego powyżej, przez podmioty powiązane osobowo lub/i kapitałowo z Przewoźnikiem.
 14. Zleceniodawca ma prawo obciążyć Przewoźnika następującymi karami umownymi:
  a)    za niepodstawienie pojazdu pod załadunek (niepodjęcie przewozu) – 150% wartości przewoźnego;
  b)    za nieterminowe podstawienie pojazdu pod załadunek/rozładunek(dostawa) – 200 EUR;
  c)    za niedochowanie terminu dostarczenia dokumentów, określonego w zleceniu transportowym – 20% wartości przewoźnego;
  d)    za złamanie zakazu konkurencji  określonego w pkt. 13 OW–  20 000,00 PLN za każde naruszenie z osobna
  e)    za niepowiadomienie o zaistnieniu szkody transportowej zgodnie z pkt.9 OW – 200 EUR
  f)    za powierzenie wykonania przewozu podwykonawcy nieposiadającemu stosownych uprawnień, bądź nieposiadającemu wymaganego ubezpieczenia zgodnie z pkt.7 OW -  500 Euro
 15. Zleceniodawca  może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 16. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zleceniodawcę niewymagalnych należności Zleceniodawcy bądź Zleceniobiorcy. Potrącenie jakichkolwiek należności wobec Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę jest wyłączone
 17. Zleceniodawca, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą wobec Zleceniobiorcy oraz jedynie w przypadku wywołania jej z winy umyślnej.
 18. Obowiązki  Przewoźnika określone w niniejszych Ogólnych Warunkach nie uchybiają innym obowiązkom przewidzianym we właściwych przepisach prawa. W szczególności Przewoźnik zobowiązany jest przestrzegać przepisów krajów na terenie których będzie wykonywał usługę, w tym w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 19. Nieważność bądź bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych. Stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków Zleceniobiorcy jest wyłączone.
 20. Przewoźnik nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelności wynikających z umowy przewozu na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OW zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Konwencji CMR.
 22. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego zlecenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.